PROMIX-GIFTS KFT

(Székhely: 1211 Budapest Corvin út 18-24. Adószám: 12288221-2-43)

a továbbiakban Vállalkozó gazdasági tevékenységeit az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) és a Polgári Törvénykönyv (“Ptk”) rendelkezései alapján végzi.

A szerződés létrejötte

A szerződés a Vállalkozó által megküldött ajánlat a Megrendelő által írásban történő elfogadásával (a megrendelés Vállalkozó részére történő megküldésével) és annak a Vállalkozó által történő írásbeli visszaigazolással a visszaigazolás szerinti tartalommal vagy a teljesítés megkezdésével lép életbe a Megrendelő és a Vállalkozó között.

Amennyiben külön keret-megállapodásban vagy eseti megrendelésben más megállapodás nem születik, úgy a Megrendelő bármely áru vagy szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

A Vállalkozó biztosítja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeit és annak esetleges módosításait a Megrendelő megfelelő módon megismerje. A Vállalkozó hivatalos weboldalán (www.promixgifts.hu) közzé teszi, illetve kérésére e-mail útján megküldi.

Jelen ÁSZF módosításra a Vállalkozó bármikor egyoldalúan jogosult, a már megkötött szerződésekre azonban a megkötésükkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Ajánlat

Az ajánlatok minden esetben kötelezettség nélküliek, kivéve ha a Vállalkozó írásba nem adta, hogy kötelező jellegűek. A közbenső eladások jogát fenntartjuk.

A megrendelés létrejötte és módosítása

A Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket vagy szolgáltatást az árajánlat alapján írásban rendelheti meg. A rendelés történhet levélben vagy e-mail-ben. A megrendelésben a Megrendelőnek meg kell jelölnie a megrendelés tárgyát, fizetés módját és minden olyan paramétert, amely alapján egyértelműen meghatározható az adott termék vagy szolgáltatás. (Az áru vagy szolgáltatás megnevezése, száma, mennyisége, minősége, ára.)

A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelés teljes időtartama alatt szóbeli megbeszélésen túlmenően minden esetben írásban (elektronikus úton) biztosítja a Vállalkozó részére mindazon dokumentumokat, adatokat, információkat, melyek a adott megrendelés teljesítéséhez, megvalósításához szükségesek a Vállalkozó számára.

Vállalkozó jelen ÁSZF alapján köteles a szerződésben meghatározott árut, szolgáltatást (a továbbiakban: „Áru”) a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a vele szerződő félnek (a továbbiakban: „Megrendelő”) átadni, a Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és az árát a Vállalkozó által kiállított számla alapján megfizetni.

A Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

Amennyiben a felek között külön megállapodás nem születik, a Vállalkozó szállításai és szolgáltatásai a jelen ÁSZF alapján teljesülnek. Amennyiben a Megrendelőnek saját általános szerződési feltételei vannak, az esetben is a jelen ÁSZF az alkalmazandó.

Áraink nagykereskedelmi nettó árak, melyek a forgalmi adót nem tartalmazzák. Áraink budapesti telephelyünkön történő átvétel esetén érvényesek. Devizaárfolyam-változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szállítás határideje

A Vállalkozó a számlát megrendelés leadását követő….. napon belül jogosult kiállítani. Az ajánlatokban közölt határidők minden esetben a rendelés teljesítéséhez szükséges információknak a megrendeléssel együtt történő átadására vonatkoznak. Amennyiben a teljesítéshez szükséges információk, grafikai tervek később kerülnek átadásra (meghatározásra), úgy a szállítási határidők változtatásának jogát fenntartjuk! Amennyiben a Felek minta alapján történő szállításban állapodnak meg, úgy a teljesítési határidő kezdő napja az azt követő nap, amelyen az ajánlat írásban elfogadásra került.

Teljesítési feltételek

Az áru átvétele történhet: személyesen a vállalkozó telephelyén, csomagszállító útján vagy a megrendelő telephelyére történő kiszállítással. A Vállalkozó a megrendelt árut Budapest területén nettó 100 000 Ft felett ingyenesen kiszállítja. Ezen értékhatár alatt a megrendelt árut a vállalkozó külön megállapodás és díj alapján szállítja ki a Megrendelő részére. A törékeny termékek postai csomagszállító szolgáltatóval történő szállítását nem javasoljuk, épségükért garanciát vállalni nem tudunk. Az átadás-átvétel során Megrendelő köteles darabszámlálást tartani, amelynek legalább a nagyobb csomagolási egységekre ki kell terjednie. A Vállalkozó a részszállítás jogát fenntartja, ellenkező kikötés hiányában jogosult az elő, illetve a részletekben történő teljesítésre.

A Vállalkozói szerződés teljesítés-igazolásaként Felek a szállítólevelet vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet tekintik. Felek kötelesek ezen okiratokon minden lényeges információt rögzíteni. Megrendelő kifogását az átadás-átvétel során köteles jelezni. Amennyiben a hiba csak később fedezhető fel, úgy a kifogását ennek észlelésekor haladéktalanul, de legkésőbb az áru átadását követő 5 munkanapon belül írásban indokoltan és igazolva köteles bejelenteni. A nem megfelelő vagy késedelmes hiba bejelentésekért a felelősség a Megrendelőt terheli.

A teljesítés során a megállapított hiányosságok esetén a Vállalkozó jogosult választása szerint a hibás terméket kicserélni, javítani vagy a megrendelővel árleszállításban megállapodni.

A Megrendelő visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítése során az egyes munkák, részfeladatok elvégzésére alvállalkozó közreműködését vegye igénybe. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó teljesítéséért ugyanúgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

Fizetési feltételek: a vállalkozói díj fizetése késedelem

A Vállalkozó az általa adott ajánlatban szereplő termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a teljesítés megkezdéséhez jogosult előleget kérni.

A Megrendelő köteles az általa megrendelt áru és szolgáltatás értékét a Vállalkozó számlája ellenében, az azon szereplő határidőben és fizetési módon megfizetni.

A Vállalkozói számlán, amennyiben a Megrendelő kéri, fel kell tüntetni a Megrendelő megrendelési ügyszámát. A Megrendelő vállalja, hogy legkésőbb a megrendelés átvétele előtt közli a PO számot a Vállalkozóval.

Számlával kapcsolatos reklamációt csak a fizetési határidőn belül tudunk elfogadni.

A megrendelő a szállítás teljesítése és a számla átvétele után a számla kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti.

A Vállalkozó a leszámlázott termék tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a szerződésből eredő valamennyi követelést a Megrendelő nem teljesítette. Megrendelő az árut – büntetőjogi felelőssége mellett – nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg. A Megrendelő köteles ezen tényről tájékoztatni minden lehetséges harmadik felet, amennyiben ezen harmadik fél eljárása érintheti a Vállalkozó tulajdonában lévő árut.

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti.

Részszállítás esetén, amennyiben a Megrendelő bármely részlet kifizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, Vállalkozó jogosult a további teljesítéseket a hátralékos számlaösszeg kiegyenlítéséig felfüggeszteni, illetve azt előzetes fizetési módhoz kötni.

Átutalás esetén a felek a fizetést a Vállalkozó bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

Amennyiben határidőn belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Vevő minden további felhívás nélkül késedelembe esik.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv 6:155 §-ban foglalt előírásoknak megfelelően alakul, miszerint a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt értéke.

Szerződés érvényessége

A Felek jelen szerződést a megrendelésbe foglalt áru vagy szolgáltatás teljesítésére kötik. A Felek közötti jogviszony megszűnik a szerződéses tartam lejártával és a teljesítéssel.

A Vállalkozó fenntartja magának azt a jogot, hogy a megrendelés alapján létrejött jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja, amennyiben annak tartalma sérti a Vállalkozó vagy harmadik személy jogait, üzleti érdekeit vagy az a közerkölcsbe ütközik. Ezen esetben a Megrendelő térítésre nem tarthat igényt, köteles azonban helyt állni az ez által esetlegesen okozott károkért és felmerült költségekért.

Amennyiben a Megrendelő a már létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy a Vállalkozó ebből eredő összes költségét a visszalépéstől számított 5 napon belül köteles megtéríteni. Így különösen a beszerzéssel vagy annak lemondásával felmerült költségeket, az elmaradt hasznot, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket, különösen az ügyintézés költségét. A kártérítés mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg a megrendelési értéket. A teljesítést követően a Megrendelő a szerződéstől nem állhat el és köteles a szerződés szerinti teljes vételár megfizetésére.

Felelősség

A megrendelt reklámanyagok tartalmáért, a hatósági előírások betartásáért a Megrendelő teljes felelősséggel tartozik. A Megrendelő kötelessége biztosítani, hogy a közlésre szánt anyag megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint ne sértse harmadik fél jogait, különös tekintettel a szerzői- és versenyjogra.

A Megrendelő igazolni köteles, hogy mindazokkal a reklámmal kapcsolatos szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a közreadáshoz szükségesek. Ennek elmaradásból eredő károkért a Megrendelő köteles helyt állni.

A teljesítés meghiúsulása esetén kártérítés a Vállalkozótól csak akkor követelhető, ha a kárt részéről súlyos gondatlanság vagy szándékosság okozta.

A Vállalkozóval szemben nem érvényesíthetők más, a fentitől eltérő jellegű kártérítési követelések (például az elmaradt üzleti haszon miatti károk), amelyek a Megrendelő vagy bármely harmadik fél részéről esetlegesen felmerülnek. A vis maior események (pl. természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások, terrorcselekmény stb.) mentesítik a Vállalkozót minden felelősség – és a Megrendelő részéről történő mindennemű kártérítési igény – érvényesítése alól.

A Vállalkozó kizár minden olyan kárért való felelősséget, amikor a szállítás meghiúsulásához vagy késedelmes teljesítéséhez vezető ok a Vállalkozó érdekkörén kívül merült fel.

A Vállalkozó kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami a teljesítés után az áru nem rendeltetésszerű vagy nem szakszerű használatából – ideértve az áru helytelen raktározását, tárolását is – illetve rongálásából ered.

A Vállalkozónál vásárolt, de nem a Vállalkozóval emblémázott termékekre utólagos reklamációt nem fogadunk el.

A Vállalkozó a magyar jogszabályban meghatározott esetekben jótállási kötelezettséget vállal. A Megrendelő a vásárlás tényét számlával köteles igazolni.

Textiltermékek megrendelése esetén más méretre történő cserére nincs lehetőség.

A megállapított hiányosságok esetén a Vállalkozó jogosult választása szerint a hibás terméket kicserélni, kijavítani vagy a Megrendelővel árleszállításban megállapodni.

A felek megállapodnak abban, hogy a termékekre – és azokon elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan – a teljes mennyiség legfeljebb 5%-át érintő minőségi kifogás esetén a teljesítést – jogkövetkezmény nélkül elfogadhatónak tekintik.

Titoktartás

Felek kötelesek a jelen szerződéssel tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot és információt szigorúan üzleti titokként megőrizni. Ezek a tények, adatok és információk harmadik személy tudomására nem hozhatók. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő kárt a szerződésszegő fél köteles viselni.

Reklámtárgy emblémázás

Az emblémázott termékek ára a termék árából, az emblémázás árából, az előkészítési szerszám és gépbeállítási költségekből tevődik össze.

A Megrendelő az általa megrendelt termékekhez kapcsolódó szolgáltatás anyagát a megrendeléssel egy időben igazolható módon köteles eljuttatni a Vállalkozóhoz.

A megrendelés alapján elvégzett előmunkák (grafikai tervezés, szerszámkészítés, gépbeállás) teljes ellenértékét abban az esetben is köteles kifizetni a Megrendelő a Vállalkozó részére, ha a rendeléstől a későbbiek során eláll.

A Megrendelő által a korrektúrában nem észlelt és írásban nem jelzett hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

Az emblémázott termékeknél a feliratozási, gyártási technológiából adódóan a megrendelt mennyiségektől kismértékben eltérő (2%) szállítás jogát fenntartjuk.

Azok a filmek, szerszámok, nyomóformák, melyeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során előállít – a Vállalkozó tulajdonában maradnak.

A felek tudomásul veszik, hogy minden nyomdai eljárásban lehetnek kismértékű eltérések az eredeti grafikához képest (szín, anyag, méret, kivitelezés), melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Grafikai és belső design tervek készítése

A Vállalkozó által a Megrendelő részére készített és rendelkezésére bocsátott anyag, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek a Vállalkozó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.

A Megrendelő kijelenti, hogy a kreatív tervek elkészítéséhez átadott anyagokon a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelmű felhasználási joga van.

A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt kizárólag a Vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. A Megrendelő tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a Vállalkozót illetik.

Amennyiben a Megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a Vállalkozó által addig elvégzett munkájával arányos részének díját 8 napon belül megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a Vállalkozó a teljes díjra jogosult.

Az árak minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő célzott grafikai vagy egyéb szoftverekkel feldolgozható állományokat kér – azaz forrásfile-t vagy más egyéb hasonló képességű és adottságú formátumot -, arra előzetes jelzést követően egyedileg megállapított felár megfizetése mellett van lehetőség.

A Vállalkozó a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a késztermékre. A Megrendelő a készterméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet.

Egyéb rendelkezések

A Vállalkozó jogosult az elvégzett tevékenysége tekintetében arra, hogy az általa szállított termékeket lefotózza, azokat és a készített kreatív terveket portfóliójában, weblapján és egyéb anyagaiban referenciaként feltüntethesse. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy cégnevét a vállalkozó portfóliójában megjelenítse.

Jelen ÁSZF-től történő külön eltérés, kiegészítés a felek együttes egybehangzó megállapodása alapján kizárólag írásban érvényes.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek által kötött kiegészítő megállapodások valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenne válik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsődlegesen békés tárgyalások útján kívánják orvosolni. Jogvitáik elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződő felek minden egyéb itt nem rendezett kérdésre a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik magukra nézve kötelezőnek.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. július 01. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.